O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Skelbimai

Skelbimo nr.:

54959

Skelbimo data:

2018-11-16

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Pareigos:

Projekto „Informacinės sistemos E-KINAS modernizavimas ir plėtra“ informacinių technologijų specialistas

Pareigybės aprašymas:


PROJEKTO „INFORMACINĖS SISTEMOS E-KINAS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖ


1. Projekto informacinių technologijų specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis - dalyvauti projekto „Informacinės sistemos E-kinas modernizavimas ir plėtra“ (toliau – projektas) veiklose, susijusiose su specializuotos techninės ir programinės įrangos diegimu bei informacinės sistemos E-KINAS modernizavimu.
4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.
5. Tarnybinis atlyginimas ir mokėjimo tvarka yra nustatoma darbo sutartyje ir (ar) Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) direktoriaus įsakymais.


II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą;
6.2. turėti ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį IT srityje;
6.3. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų IT specialisto darbo patirtį konsultuojant ir/ar diegiant ir/ar vadovaujant IT projektams, kurių apimtyje kuriamos informacinės sistemos;
6.4. puikiai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybės informacinių sistemų kūrimą, diegimą ir administravimą;
6.5. būti susipažinusiam su technine ir programine įranga, susijusia su skaitmeninimu, skaitmeniniu restauravimu, skaitmeninių saugyklų administravimu;
6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
6.7. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;
6.8. mokėti anglų kalbą;
6.9. savarankiškai organizuoti savo darbą;
6.10. būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal savo kompetencijos sritį dalyvauja, rengiant Projekto viešųjų pirkimų technines specifikacijas, vertinant tiekėjų pasiūlymus, rengiant atsakymus į tiekėjų paklausimus;
7.2. dalyvauja, įdiegiant Projekto specializuotą techninę ir programinę įrangą;
7.3. dalyvauja, vertinant informacinės sistemos E-KINAS specifikaciją;
7.4. dalyvauja, vertinant informacinės sistemos E-KINAS modernizavimo analizės, projektavimo, diegimo ir testavimo dokumentaciją bei šios dokumentacijos atliktį sistemos naudotojų poreikiams;
7.5. dalyvauja modernizuojamos informacinės sistemos E-KINAS testavimuose bei vykdant bandomąją eksploataciją;
7.6. užtikrina sklandų Projekto metu įdiegtos specializuotos techninės ir programinės įrangos veikimą, atlieka smulkių gedimų šalinimą darbo vietoje;
7.7. bendradarbiauja su kitų valstybės informacinių sistemų tvarkytojais, siekiant užtikrinti reikiamų duomenų mainų sutarčių pasirašymą;
7.8 vykdo kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.


IV. ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą savo funkcijų ir pavedimų vykdymą bei darbo rezultatus.

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:

O.Milašiaus g. 21, LT-10102 Vilnius

Telefonas:

861423317

El. paštas:

j.stimbiryte@archyvai.lt

 

 

_______________________________________________________

 

 

Skelbimo nr.:

54960

Skelbimo data:

2018-11-19

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Pareigos:

Projekto informacinių technologijų specialistas

Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO „INFORMACINĖS SISTEMOS E-KINAS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Projekto informacinių technologijų specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis - dalyvauti projekto „Informacinės sistemos E-kinas modernizavimas ir plėtra“ (toliau – projektas) veiklose, susijusiose su specializuotos techninės ir programinės įrangos diegimu bei informacinės sistemos E-KINAS modernizavimu.

4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus projekto vadovui.

5. Tarnybinis atlyginimas ir mokėjimo tvarka yra nustatoma darbo sutartyje ir (ar) Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) direktoriaus įsakymais.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštesnįjį fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą;

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį IT srityje;

6.3. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų IT specialisto darbo patirtį konsultuojant ir/ar diegiant ir/ar vadovaujant IT projektams, kurių apimtyje kuriamos informacinės sistemos;

6.4. puikiai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybės informacinių sistemų kūrimą, diegimą ir administravimą;

6.5. būti susipažinusiam su technine ir programine įranga, susijusia su skaitmeninimu, skaitmeniniu restauravimu, skaitmeninių saugyklų administravimu;

6.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

6.7. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;

6.8. mokėti anglų kalbą;

6.9. savarankiškai organizuoti savo darbą;

6.10. būti pareigingam, darbščiam, gebėti dirbti komandoje.

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal savo kompetencijos sritį dalyvauja, rengiant Projekto viešųjų pirkimų technines specifikacijas, vertinant tiekėjų pasiūlymus, rengiant atsakymus į tiekėjų paklausimus;

7.2. dalyvauja, įdiegiant Projekto specializuotą techninę ir programinę įrangą;

7.3. dalyvauja, vertinant informacinės sistemos E-KINAS specifikaciją;

7.4. dalyvauja modernizuojamos informacinės sistemos E-KINAS testavimuose bei vykdant bandomąją eksploataciją;

7.5. užtikrina sklandų Projekto metu įdiegtos specializuotos techninės ir programinės įrangos veikimą, atlieka smulkių gedimų šalinimą darbo vietoje;

7.6. vykdo kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą savo funkcijų ir pavedimų vykdymą bei darbo rezultatus.

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:

O.Milašiaus g. 21, LT-10102 Vilnius

Telefonas:

861423317

El. paštas:

j.stimbiryte@archyvai.lt

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-11-19 13:18