Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių įvairius juridinius faktus, išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ ĮVAIRIUS JURIDINIUS FAKTUS, IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Patvirtinta 2019-11-22 Nr. VB-158 (1.14 E)

Paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių įvairius juridinius faktus, išdavimas

Paslaugos kodas

PAS2689

Paslaugos versija

11

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys verslo ir ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne elektroniniu būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas

Paslaugos gavėjams suteikiama galimybė gauti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus apie asmenų išsilavinimą, įvaikinimą, darbo stažą, gautą darbo užmokestį, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, pilietybę, ištrėmimą, įtraukimą į tremiamų sąrašus, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams, teistumą, kalinimą ir kt.; apie fizinių ir juridinių asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą; apie sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus (nuo 1944 m.) Šiaulių regioniniame valstybės archyve (toliau-Archyvas) saugomų dokumentų pagrindu.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroninėmis priemonėmis:

1. Integralia administracinių paslaugų sistema.

2. Elektroninio archyvo informacine sistema.

3. E. pristatymo sistema.

4. Archyvo elektroninio pašto adresais siaul[email protected], [email protected].

Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas arba kitu paslaugos gavėjui patogiu būdu.

Paslaugos rezultatas

Parengtas atsakymas (pažyma, raštas, patvirtinta dokumento kopija)

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos notariato įstatymas;

- Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji fondų saugotoja Regina Jarockienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. regina.jarockienė@archyvai.lt;

2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Stasė Barančiukaitė, tel. (8 41) 524 505; el. p. [email protected];

3. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Irena Šliauterytė-Kramenkienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. [email protected];

4. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vyriausioji specialistė Dalia Žaleduonienė, tel. (8 45)   583 158, el. p. [email protected].

Paslaugos vadovas

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo direktorius Armantas Mockevičius, tel. (8 41) 524 504, el. p. [email protected];

2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjas Leonas Kaziukonis, tel. (8 45) 461 537, el. p. [email protected] (Panevėžio filiale).

Paslaugos grupės ir pogrupiai

- pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas;

- kitos paslaugos.

Gyvenimo atvejai

- įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą;

- išėjus į pensiją;

- norint gauti pažymą;

- kita.

Paslauga mokama

Taip

Paslaugos suteikimo kaina

Paslaugos kaina nustatoma vadovaujantis Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąrašu (toliau – įkainių sąrašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija):

1. Pagal įkainių sąrašo 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10.2, 1.1.11 punktus ir tvarkos aprašo 5 punktą:

   1.1. 7,00 Eur (20 darbo dienų);

   1.2. 11,00 Eur (10 darbo dienų);

   1.3. 14,00 Eur (5 darbo dienos);

   1.4. 17,50 Eur (3 darbo dienos);

   1.5. 21,00 Eur (1 darbo diena).

2. Pagal įkainių sąrašo 1.1.9.1 punktą ir tvarkos aprašo 5 punktą:

   2.1. 21,00 Eur (20 darbo dienų);

   2.2. 32,00 Eur (10 darbo dienų);

   2.3. 42,00 Eur (5 darbo dienos);

   2.4. 52,50 Eur (3 darbo dienos);

   2.5. 63,00 Eur (1 darbo diena).

3. Pagal įkainių sąrašo 1.1.9.2 punktą ir tvarkos aprašo 5 punktą:

   3.1. 14,00 Eur (20 darbo dienų);

   3.2. 21,00 Eur (10 darbo dienų);

   3.3. 28,00 Eur (5 darbo dienos);

   3.4. 35,00 Eur (3 darbo dienos);

   3.5. 42,00 Eur (1 darbo diena).

4. Pagal įkainių sąrašo 1.3 punktą:

   4.1. 5,00 Eur (5 darbo dienos).

5. Pagal tvarkos aprašo 13 punktą (paslauga suteikiama nemokamai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo archyve).

Mokėjimo rekvizitai

Gavėjas – Šiaulių regioninis valstybės archyvas;

Gavėjo kodas – 290765660;

Gavėjo bankas – „Swedbank", AB;

Gavėjo sąskaita – LT507300010002409606;

Gavėjo sąskaita – LT817300010002387029 (Panevėžio filialo sąskaitos numeris).

Paslaugos inicijavimo forma

Paslaugos gavėjas raštu arba tiesiogiai atvykus į Archyvą (Vilniaus g. 160, Šiauliuose arba M. Valančiaus g. 3, Panevėžyje), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar el. paštu [email protected], [email protected], arba elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą, E. pristatymo sistemą pateikia nustatytos formos arba laisvos formos (16 priedas) pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir duomenys, reikalingi dokumentų paieškai atlikti.

Kreipiantis dėl:

- darbo stažo, gauto darbo užmokesčio (2, 3, 4 priedai) nurodoma: darbovietės pavadinimas, kurioje asmuo dirbo, eitos pareigos, darbo metai ir kiti duomenys, reikalingi duomenų iš archyvo gavimui;

- apie fizinių ir juridinių asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (5, 6 priedai): turto savininko vardas, pavardė, tėvo vardas, turto vieta ir kita prašymo formoje reikalaujama pateikti informacija;

- apie sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus nuo 1944 m. (7, 8, 9, 10, 11, 12 priedai): testatoriaus vardas, pavardė, gimimo metai, testamento ar paveldėjimo bylos sudarymo vieta, data, registro Nr. (kai kreipiasi pats testatorius) ir testatoriaus mirties data (kai kreipiasi įpėdinis), įpėdinio (-ių) vardas, pavardė (jei kreipiamasi dėl paveldėjimo bylos kopijos), asmenų, sudariusių sutartį: vardai, pavardės, sutarties sudarymo vieta, data, registro Nr., objektas (-ai) (jei kreipiamasi dėl pirkimo-pardavimo, dovanojimo ar kt. sutarčių), asmens pavardės pasikeitimą patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas (jeigu buvo pakeista asmens pavardė), testatoriaus mirties liudijimas arba jo kopija (dėl testamento kopijos, pažymos, kad testamentas nebuvo panaikintas);

- apie asmenų įvaikinimą, gyvenamąją vietą, teistumą ir kt. (13, 14, 15 priedai): Įstaigos (prašomo gauti dokumento sudarytojo) pavadinimas, dokumento sudarymo vieta, metai, Nr., asmenų pavardės kuriems sudarytas dokumentas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktinė informacija bei duomenys dokumentų paieškai;

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis;

- atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas);

- testatoriaus mirties liudijimas arba jo kopija (jei kreipiamasi dėl testamento kopijos išdavimo, testamento galiojimo);

- kiti dokumentai, įrodantys asmens vardo ar pavardės pasikeitimą, nuosavybės teisę.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas ir schema (1 priedas)

1. Paslaugos gavėjas pateikia pasirašytą prašymą raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais [email protected], [email protected], Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, per E. pristatymo sistemą;

2. Paslaugos gavėjas iš anksto apmoka už paslaugą;

3. Paslaugos teikėjas, gavęs paslaugos gavėjo prašymą ir apmokėjimą už paslaugą, atlieka Archyve dokumentų paiešką;

4. Paslaugos teikėjas Archyve saugomų dokumentų pagrindu parengia atsakymą;

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmenų prašymai išnagrinėjami ir atsakymai parengiami per 20, 10, 5 darbo dienas ar ypatingos skubos tvarka per 3 arba 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo archyve ir apmokėjimo už paslaugas dienos. Archyvo direktorius, atsižvelgęs į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes, gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą arba gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Pastabos

Jei priėjimą prie dokumentų riboja įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti norminiai teisės aktai, paslaugos gavėjas apie tai informuojamas nurodant priežastį.

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2020-01-24 08:46