Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Asta Baranauskienė

2020-06-15

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

4. Korupcijos prevencija.

5. Administracinių paslaugų teikimas.

6. Personalo valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

7. Ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė.

8. Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymas.

9. Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimas.

10. Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas, motyvacijos sistema.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.

13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

14. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

15. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

17. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

20. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

21. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

22. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

23. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

24. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

25. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

26. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

27. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

28. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

29. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

30. Redaguoja LVAT teisės aktų ir kitų parengtų dokumentų projektus.

31. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia institucijoms reikiamą informaciją personalo klausimais.

32. Vykdo atsakingo už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę asmens funkcijas.

33. Inicijuoja LVAT vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų rengimą bei atnaujinimą, siekiant užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

34. Pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą sekretoriate.

35. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

36. Vykdo už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

37. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

37.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

37.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);

38. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

38.1. kalba – anglų;

38.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

39. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

39.1. komunikacija – 3;

39.2. analizė ir pagrindimas – 3;

39.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

39.4. organizuotumas – 3;

39.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

40. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

40.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

40.2. informacijos valdymas – 3;

40.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 

_________________________

 

 

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-23 12:46