Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Veiklos administravimo ir finansų skyrius

 

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • užtikrinti LVAT rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei teisės technikos reikalavimams;
 • padėti Lietuvos vyriausiajam archyvarui formuoti personalo valdymo politiką, dalyvauti valdant personalą, dalyvauti formuojant įstaigos organizacijos kultūrą, organizuojant LVAT žmogiškųjų išteklių plėtrą, užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą LVAT ir valstybės archyvuose;
 • organizuoti ir koordinuoti LVAT ūkinę veiklą, sudaryti tinkamas darbo sąlygas LVAT valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir užtikrinti jų darbo ir sveikatos saugą, organizuoti LVAT turto valdymą ir administravimą;
 • įgyvendinti LVAT finansų ir apskaitos politiką, orientuotą į paskirtų asignavimų ir turto teisėtą, ekonomišką, efektyvų ir rezultatyvų panaudojimą, atlikti LVAT ir valstybės archyvų biudžeto lėšų vykdymo kontrolę;
 • siekti efektyviai įgyvendinti strateginį planavimą, racionaliai panaudoti biudžeto asignavimus, užtikrinti LVAT strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimo stebėseną;
 • padėti Lietuvos vyriausiajam archyvarui rengti ir įgyvendinti LVAT ir valstybės archyvų komunikacijos, informacijos sklaidos ir viešinimo strategiją;

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;
 • vertina kitų institucijų ir įstaigų parengtus ir teisės aktų nustatyta tvarka derinti pateiktus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus; vertina ir vizuoja LVAT sutartis, sudaromas su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ar dalyvauja juos rengiant, vertina LVAT administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę LVAT;
 • pagal įgaliojimą atstovauja LVAT teismuose, rengia procesinius dokumentus;
 • koordinuoja licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugas išdavimą juridiniams ir fiziniams asmenims, atlieka licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą turėtojų patikrinimus;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu nagrinėja privačių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pareiškimus;
 • dalyvauja ES Tarybos Informavimo darbo grupės veikloje, teikia Lietuvos Respublikos pozicijas dokumentų ir archyvų valdymo srities klausimais;
 • pagal kompetenciją konsultuoja LVAT personalą ir valstybės archyvus teisės, personalo, valstybės archyvų pastatų ir dokumentų saugyklų eksploatavimo klausimais;
 • kontroliuoja asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo procesus LVAT ir valstybės archyvuose;
 • atsižvelgdamas į LVAT strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui siūlymus dėl LVAT ir valstybės archyvų žmogiškųjų išteklių poreikio, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, neviršijant Vyriausybės patvirtinto bendro valstybės archyvams didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, nustatymo LVAT ir valstybės archyvuose, tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
 • padeda Lietuvos vyriausiajam archyvarui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, rengia personalo pareigybių sąrašus, renka ir Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui pateikia informaciją, reikalingą LVAT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei valstybės archyvų direktorių kasmetinių atostogų grafikams sudaryti;
 • teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui siūlymus dėl LVAT personalo mokymosi prioritetų;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi personalo elgesio ir profesinės etikos normų, vidaus tvarkos taisyklių, teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
 • organizuoja LVAT personalo ir valstybės archyvų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, tvarko LVAT personalo ir valstybės archyvų vadovų asmens bylas;
 • padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą, organizuoja LVAT valstybės tarnautojų ir valstybės archyvų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • organizuoja įslaptintos informacijos personalo patikimumo užtikrinimo procedūras;
 • atlieka funkcijas, susijusias su pasirengimu LVAT paskirtos valstybinės mobilizacinės užduoties vykdymui;
 • padeda Lietuvos vyriausiajam archyvarui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
 • organizuoja LVAT patalpų ir tarnybinio transporto priežiūrą ir tinkamą eksploataciją;
 • vykdo trumpalaikio ir ilgalaikio turto priežiūrą;
 • teikia siūlymus dėl LVAT ir valstybės archyvų pastatų ir dokumentų saugyklų eksploatavimo;
 • dalyvauja rengiant LVAT ir valstybės archyvų pastatų renovacijos ir investicijų projektus, dalyvauja vykdant investicijų programas ir užtikrina tikslų lėšų panaudojimą, jų apskaitą ir kontrolę;
 • kontroliuoja, kaip valstybės archyvai ir juridiniai ar fiziniai asmenys, teikiantys dokumentų saugojimo paslaugas, laikosi teisės norminių aktų nustatytų dokumentų saugojimo, saugyklų įrengimo reikalavimų;
 • pagal kompetenciją organizuoja LVAT viešųjų pirkimų planavimą, analizuoja LVAT poreikius viešiesiems pirkimams, atlieka LVAT viešuosius pirkimus;
 • atlieka teisės aktų nustatytas procedūras ir priemones, susijusias su LVAT darbuotojų sauga ir sveikata, pastatų priešgaisrine sauga;
 • organizuoja ir koordinuoja LVAT dokumentų valdymą, tvarko LVAT archyvą;
 • sudaro LVAT vykdomų programų biudžetinių asignavimų, kitų lėšų išlaidų sąmatas ir perduoda Finansų ministerijos Biudžeto departamentui;
 • teikia siūlymus dėl valstybės archyvų programoms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikio apskaičiavimo, sudaro sąmatų projektus pagal programas;
 • atlieka LVAT išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
 • dalyvauja atliekant finansinės atskaitomybės dokumentų analizę;
 • rengia pažymas apie buvusių darbuotojų, kurių asmens kortelės apie darbo užmokesčio apskaičiavimą saugomos LVAT archyve, draudžiamąsias pajamas, reikalingas valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti;
 • organizuoja metinę inventorizaciją arba perdavimą keičiantis materialiai atsakingiems (atsakingiems) asmenims;
 • teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja LVAT strateginių veiklų planų projektų, kitų planavimo dokumentų rengimą ir dalyvauja juos rengiant;
 • sistemina ir apibendrina LVAT administracijos padalinių ir valstybės archyvų pateiktą informaciją, kartu su kitais LVAT administracijos padaliniais vertina valstybės archyvų veiklos ataskaitas;
 • analizuoja ir vertina valstybės archyvų veiklos planus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • dalyvauja apskaičiuojant valstybės biudžeto lėšų poreikį valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų funkcijai atlikti;
 • organizuoja ir koordinuoja LVAT ir valstybės archyvų komunikacijos, informacijos sklaidos ir viešinimo veiklą, rengia informacinius pranešimus visuomenei lietuvių ir anglų kalbomis, prireikus rengia pranešimus spaudai, atsakymus į žurnalistų užklausas;
 • organizuoja LVAT renginius, LVAT svečių vizitus, prireikus koordinuoja valstybinės archyvų sistemos įstaigų renginius;
 • tvarko LVAT interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyrų turinį, rengia ir skelbia informacinius pranešimus LVAT ir valstybės archyvų veiklos viešinimo tikslais, konsultuoja šiais klausimais valstybės archyvų interneto svetainių administratorius;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos vyriausiojo archyvaro sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus.

 

 

 

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-05-22 09:41