Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Elektroninio dokumento specifikacijos

Informacija apie numatomus Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų elektroninių dokumentų specifikacijų pakeitimus

 

Esama situacija

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 5 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatyme apibrėžta sąvoka „oficialusis elektroninis dokumentas“ nusako Lietuvos viešojo sektoriaus rengiamus elektroninius dokumentus, kuriais viešojo sektoriaus įstaigos keičiasi tarpusavyje, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų tokioms įstaigoms teikiamus elektroninius dokumentus, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai. Tokie elektroniniai dokumentai rengiami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro suderintas ar patvirtintas elektroninių dokumentų specifikacijas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sąvoka „oficialusis elektroninis dokumentas“ apibrėžta reaguojant į numatomą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73) (toliau – eIDAS reglamentas), taikymą nuo 2016-07-01. Reglamente apibrėžta sąvoka „elektroninis dokumentas“ iš esmės nusako turinį, t. y. vieną iš sudedamųjų oficialiojo el. dokumento dalių (kitos neatsiejamos dalys – metaduomenys ir elektroniniai parašai).

Šiuo metu Lietuvos vyriausiasis archyvaras yra patvirtinęs šias elektroninių dokumentų specifikacijas:

ADOC-V1.0 (aktuali redakcija),

MDOC-V1.0,

ADOC-V2.0 (suderinta Europos Komisijos 2011 m. vasario 25 d. sprendimo 2011/130/ES reikalavimais),

PDF-LT-V1.0 (suderinta Europos Komisijos 2011 m. vasario 25 d. sprendimo 2011/130/ES reikalavimais).

Elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas apibrėžtas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-10 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų“, pagal kurį šiuo metu įstaigos turi priimti rašytiniams dokumentams prilyginamus oficialiuosius elektroninius dokumentus, parengtus pagal specifikaciją ADOC-V1.0.

 

Europos Sąjungos reguliavimo pasikeitimai

 

Nuo 2016-07-01 bus taikomos eIDAS reglamento 27 straipsnio „Elektroniniai parašai viešųjų paslaugų srityje“ 1–3 dalių nuostatos (4 ir 5 dalių nuostatos jau taikomos nuo 2014-09-17):

1. Jei valstybė narė pažangiojo elektroninio parašo reikalauja tam, kad būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos arba jos vardu teikiama internetine paslauga, ta valstybė narė pripažįsta pažangiuosius elektroninius parašus, kvalifikuotais elektroninių parašų sertifikatais patvirtintus pažangiuosius elektroninius parašus ir kvalifikuotus elektroninius parašus, kurie būtų taikomi bent tokių formatų arba naudojant tokius metodus, kokie apibrėžti 5 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.

2. Jei valstybė narė kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto pažangiojo elektroninio parašo reikalauja tam, kad būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos arba jos vardu teikiama internetine paslauga, ta valstybė narė pripažįsta kvalifikuotais sertifikatais patvirtintus pažangiuosius elektroninius parašus ir kvalifikuotus elektroninius parašus, kurie būtų taikomi bent tokių formatų arba naudojant tokius metodus, kokie apibrėžti 5 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.

3. Valstybės narės nereikalauja, kad tarpvalstybinio naudojimosi viešojo sektoriaus įstaigos teikiama internetine paslauga atveju būtų naudojamas elektroninis parašas, kurio saugumo užtikrinimo lygis būtų aukštesnis nei kvalifikuoto elektroninio parašo.

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato pažangiesiems elektroniniams parašams taikomų standartų referencinius numerius. Jeigu pažangusis elektroninis parašas atitinka tuos standartus, laikoma, kad užtikrinta atitiktis šio straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 26 straipsnyje pažangiesiems elektroniniams parašams nustatytiems reikalavimams. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros

5. Ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 18 d. Komisija, atsižvelgdama į taikomą praktiką, standartus ir Sąjungos teisės aktus, įgyvendinimo aktais apibrėžia pažangiųjų elektroninių parašų bazinius formatus arba bazinius metodus, kai naudojami alternatyvūs formatai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

2015-09-08 patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1506, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 27 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalį nustatomos pažangiųjų elektroninių parašų ir pažangiųjų spaudų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo sektoriaus įstaigos, specifikacijos (toliau – EK spendimas).

EK Sprendime nurodyti šie mums aktualūs Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) išleisti standartai:

 

ADOC ir MDOC specifikacijoms:

• XAdES Baseline Profile ETSI TS 103171 v.2.1.1 (2012-03)

• Associated Signature Container Baseline Profile ETSI TS 103174 v.2.2.1 (2013-06)

 

PDF-LT specifikacijai:

• PAdES Baseline Profile ETSI TS 103172 v.2.2.2 (2013-04)

• CAdES Baseline Profile ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2013-04)

 

Atitikimas eIDAS reikalavimams, privalomi ir rekomenduojami pokyčiai

 

eIDAS reglamentas reikalauja, kad nuo 2016-07-01 viešojo administravimo įstaigos priimtų (gebėtų techniškai apdoroti) EK sprendime nustatytus reikalavimus atitinkančius elektroninius parašus, kuriais pasirašyti joms teikiami elektroniniai dokumentai.

Pagal dabartinį EK Sprendimo tekstą, ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0 specifikacijos yra suderintos su EK Sprendime nustatytais techniniais reikalavimais (išskyrus naujas elektroninių spaudų panaudojimo galimybes, sąvokas, nuorodas į teisės aktus ir pan.) ir šias specifikacijas atitinkantys elektroniniai dokumentai turėtų būti priimami Europos Sąjungos viešojo administravimo įstaigų vadovaujantis eIDAS reglamento 27 straipsnio nuostatomis.

Pastaba. Šis reikalavimas taikomas ir Lietuvos viešojo administravimo įstaigoms – jos turės priimti elektroninius dokumentus, pasirašytus ne tik Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančiais elektroniniais parašais.

Atsižvelgiant į Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) pateiktą informaciją ir terminus (žr. žemiau pateikiamą lentelę) EK Sprendime nurodytus standartus planuojama atnaujinti, o po standartų atnaujinimo ir atnaujinimų įvertinimo atitinkamai bus keičiamas ir EK Sprendimas (tikslių datų Europos Komisijos atstovai dabar nurodyti negali, nes tai priklauso nuo to, kada tiksliai atsiras atnaujinti standartai ir kiek užtruks jų įvertinimas).

eIDAS reglamente nėra nustatyto draudimo valstybėms narėms elektroninių dokumentų pasirašymui naudoti kitokius elektroninius parašus, nei nurodyti EK Sprendime, tačiau tokie elektroniniai parašai, vadovaujantis eIDAS reglamento nuostatomis, neprivalės būti priimami visose viešojo administravimo įstaigose1 (prievolė Lietuvos viešojo administravimo įstaigoms priimti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančius elektroninius dokumentus turėtų būti nustatyta nacionaliniuose teisės aktuose). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuomone, nepakeitus Lietuvoje patvirtintų elektroninių dokumentų specifikacijų, nebūtų nusižengiama eIDAS reikalavimams, tačiau iš principo jas suderinti pagal EK Sprendimo reikalavimus yra tikslinga, kad Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančiais elektroniniais parašais pasirašytus elektroninius dokumentus be papildomų apribojimų būtų galimybė teikti ir kitų Europos Sąjungos valstybių viešojo administravimo įstaigoms.

 

Su specifikacijomis susijusių standartų būsena

( ETSI prognozuojama paskelbimo data ir dabartinis statusas (nuorodoje))

 

Aktualu numatant atnaujinti MDOC-V1.0 ir ADOC-V2.0 specifikaciją

ETSI EN 319 162-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers2016-06-14

 

ETSI EN 319 162-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC); Part 2: Additional ASiC containers2016-06-14

 

ETSI EN 319 132-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures2016-04-17

 

ETSI EN 319 132-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 2: Extended XAdES signatures2016-04-14

 

Aktualu numatant atnaujinti PDF-LT-V1.0 specifikaciją

ETSI EN 319 142-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures2016-03-21

 

ETSI EN 319 142-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 2: Additional PAdES signatures profiles2016-03-21

 

ETSI TS 319 122-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures2016-04-05

 

ETSI EN 319 122-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 2: Extended CAdES signatures2016-04-05

 

 

Numatoma atlikti

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, siekdama efektyviai naudoti valstybės biudžeto lėšas, kurios turėtų būti skiriamos viešojo sektoriaus dokumentų valdymo sistemoms atnaujinti (išvengiant viešojo sektoriaus naudojamų sistemų dvigubo modernizavimo, pritaikant jas tarpinėmis specifikacijomis, kadangi šiuo metu jos yra pritaikytos darbui su ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkančiais dokumentais), ir optimaliai pereiti prie naujų eIDAS reikalavimų, numato:

Iki 2016-07-01 atlikti MDOC-V1.0 ir ADOC-V1.0 specifikacijų pakeitimus, peržiūrint sąvokas, nuorodas į teisės aktus, teisės aktų nuostatas ir pan.). Kartu numatoma pakeisti Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-41. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba jau yra parengusi Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, pakeitimo projektą (projektas prieinamas Teisės aktų informacinėje sistemoje Nr. 15-14588).

Teisės aktuose, leidžiamuose pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro kompetenciją, palikti galioti nuostatą, kad elektroninės formos dokumentai ir toliau rengiami taip, kad atitiktų ADOC-V1.0 specifikacijos reikalavimus.

Iki 2016-06-30 pakeisti Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymą dėl specifikacijų taikymo, numatant vėlesnę ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0 taikymo datą.

Sulaukus informacijos apie numatomus EK Sprendimo pakeitimus, priimti sprendimus dėl MDOC-V1.0, ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0 specifikacijų pakeitimų, suderinant jas su atnaujinto EK sprendimo reikalavimais. Šiuo atveju svarstoma galimybė nustatyti prievolę ADOC-V2.1 (arba 3.0, priklausomai nuo pakeitimų dydžio) ir PDF-LT-V1.1 (arba 2.0, priklausomai nuo pakeitimų dydžio) specifikacijas atitinkančius elektroninius dokumentus priimti ir valdyti vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamomis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis.

1 EK sprendime numatyta išlyga, kad ir reikalavimų neatitinkančiais elektroniniais parašais pasirašyti elektroniniai dokumentai turėtų būti priimami, bet su sąlyga, kad bus suteikiamos parašo patvirtinimo galimybės, kurios tinka, jei įmanoma, tvarkymui automatizuotomis priemonėmis ir atitinka EK sprendimo reikalavimus.

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PATVIRTINTOS AR SU JUO SUDERINTOS ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintos elektroninio dokumento specifikacijos

 

1. Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0

2. Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacija MDOC-V1.0

3. Elektroninio dokumento specifikacija PDF-LT-V1.0

4. Elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V2.0

 

Su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru suderintos elektroninio dokumento specifikacijos

 

1. Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacija EGAS V1.0

2. Elektroninio dokumento specifikacija PDF-RC-V1.0

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-02-13 16:22