J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. 8 674 74 975,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

2010 metai

Utenos apskrities archyvo nauji dokumentai fonduose

(pagal 2010 metų apskaitos duomenis)

 

             Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2010 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2010 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Fondo chronologinės ribos

Fondo apskaitos vienetų skaičius

Dokumentų apibūdinimas

813

LTSR Anykščių rajono prokuratūra

1947-1989 m.

6

Įsakymai veiklos, kadrų, komandiruočių, atostogų klausimais. Etatų sąrašai, sąmatos.

1044

Molėtų rajono Joniškio agrarinės reformos tarnyba

1991-1997 m.

8

Rajono ekspertų komisijos pasiūlymai ir išvados. Prašymų, pažymų dėl nuosavybės atstatymo registracijos žurnalai. Bylų, paruoštų asmeninio ūkio privatizavimui, registravimo žurnalas. Privatizavimo bylų paženklinimo aktai, brėžiniai.

1045

Molėtų rajono Suginčių agrarinės reformos tarnyba

1991-1997 m.

16

Agrarinės reformos tarnybos posėdžių protokolai. Žemės ūkio įmonių asmeninio ūkio žemės apskaitos žurnalai. Rajono ekspertų komisijos pasiūlymai, išvados ir sprendimai. Prašymų, pažymų dėl nuosavybės atstatymo registravimo sąrašas. Bylų, paruoštų asmeninio ūkio privatizavimui, registravimo žurnalas.

1046

Molėtų rajono Inturkės agrarinės reformos tarnyba

1991-1997 m.

11

Prašymų, pažymų dėl nuosavybės atstatymo registracijos žurnalai, Rajono ekspertų komisijos pasiūlymai ir išvados. Žemės ūkio įmonių asmeninių ūkių žemės paženklinimo aktai, planai.

1058

Molėtų rajono Alantos agrarinės reformos tarnyba

1991-1996 m.

5

Agrarinės reformos tarnybos posėdžių protokolai, rajono ekspertų komisijos protokolai.

1065

Molėtų rajono Balninkų agrarinės reformos tarnyba

1991-1997 m.

1

Pažymų dėl nuosavybės atstatymo registracijos žurnalas.

1074

Molėtų rajono Videniškių agrarinės reformos tarnyba

1991-1997 m.

5

Rajono ekspertų komisijos protokolai, išvados. Pažymų dėl nuosavybės atstatymo registracijos žurnalas. Asmeninio ūkio žemės faktinio naudojimo suvestinės.

1075

Molėtų rajono Luokesos agrarinės reformos tarnyba

1991-1997 m.

6

Asmeninio ūkio žemės faktinio naudojimo suvestinės. Rajono ekspertų komisijos protokolai.

1097

Utenos apskrities archyvas

1997-2008 m.

58

Archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, registrai. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Metų veiklos planai, veiklos, archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pakeitimo ataskaitos, etatų sąrašai, sąmatos ir pažymos apie biudžeto pakeitimus, finansinės atskaitomybės dokumentai. Dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui aktų registracijos žurnalai, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimo pažymos, registrai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1099

Zarasų rajono policijos komisariatas

1990-2008 m.

14

Viršininko įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Susirinkimų protokolai. Komisariato strateginis veiklos planas, jo ataskaitos. Statistinės ataskaitos. Veiklos patikrinimo aktai. Metų sąmatos, ketvirčių balansai.

1100

Ignalinos rajono policijos komisariatas

1990-2008 m.

100

Viršininko įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Komisariato komisijų pasėdžių protokolai. Strateginiai veiklos planai. Metų veiklos ir statistinės ataskaitos. Metų biudžeto ir specialiųjų lėšų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai. Metų finansinės atskaitomybės dokumentai. Veiklos patikrinimo dokumentai. Prašymų, sprendimų, išvadų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės registrai. Teikimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo registrai. *

1101

Anykščių rajono policijos komisariatas

1990-2008 m.

38

Viršininko įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Komisariato komisijų pasėdžių protokolai. Strateginiai veiklos planai. Metų veiklos ataskaitos. Perdavimo– priėmimo aktai keičiantis komisariato vadovams. Metų biudžeto ir specialiųjų lėšų išlaidų sąmatos, ketvirčių balansai.

1102

Molėtų rajono policijos komisariatas

1990-2008 m.

22

Viršininko įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Operatyvinų pasitarimų protokolai. Metų strateginis planas. Metų statistinės ataskaitos. Kriminalistinių ekspertizių aktai ir specialistų išvados. Metų biudžeto ir specialiųjų lėšų išlaidų sąmatos. Sprendimai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo. Prašymų, išvadų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės registrai. Teikimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo registrai. *

1103

Visagino policijos komisariatas

1993-2008 m.

20

Viršininko įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Operatyvinų pasitarimų protokolai. Metų strateginiai planai. Metų veikos ataskaitos. Metų biudžeto ir specialiųjų lėšų išlaidų sąmatos. Sprendimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės registras. Išvadų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo, suteikimo, atsisakymo registras. *

1104

Utenos rajono agrarinės reformos tarnybos

1991−1997 m.

475

Tarnybos vadovo potvarkiai, įsakymai veiklos klausimais. Tarybos posėdžių protokolai. Perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis tarybos vadovui. Tarnybos darbo patikrinimo aktai ir pažymos. Žemės ūkio įmonių turto aukcionų dokumentai, turto privatizavimo programos, ūkio išmokų paskaičiavimo dokumentai, registravimo žurnalai, gamybinių technologinių kompleksų pajų pasirašymo sutartys, pažymos ir kiti dokumentai. Gyvenamųjų vietovių asmeninio ūkio žemės apskaitos žiniaraščiai. Metų, pusmečių, ketvirčių balansai.

1105

Molėtų rajono Čiulėnų agrarinės reformos tarnyba

1991−1997 m.

45

Tarnybos nuostatai. Tarnybos posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais. Tarnybos darbo patikrinimo aktai. Žemės ūkio įmonių turto aukcionų dokumentai, turto privatizavimo programos, ūkio išmokų paskaičiavimo dokumentai, registravimo žurnalai, gamybinių technologinių kompleksų pajų pasirašymo sutartys, asmeninio ūkio faktinio žemės naudojimo suvestinės. Metų balansai, pajamų-išlaidų sąmatos, etatų sąrašai.

1106

Molėtų rajono Dubingių agrarinės reformos tarnyba

1991−1997 m.

30

Tarnybos vadovo potvarkiai veiklos klausimais, posėdžių protokolai. Tarnybos darbo patikrinimo aktai ir pažymos. Žemės ūkio įmonių turto aukcionų dokumentai, turto privatizavimo programos, ūkio išmokų paskaičiavimo dokumentai, registravimo žurnalai, pajų pasirašymo sutartys. Metų balansai, pajamų-išlaidų sąmatos, etatų sąrašai.

1107

Molėtų rajono Mindūnų agrarinės reformos tarnyba

1991−1997 m.

23

Tarnybos nuostatai. Tarnybos potvarkiai veiklos klausimais, posėdžių protokolai. Tarnybos darbo patikrinimo pažymos. Žemės ūkio įmonių turto aukcionų dokumentai, turto privatizavimo programos, ūkio išmokų paskaičiavimo dokumentai, registravimo žurnalai, pajų pasirašymo sutartys.

1108

Molėtų rajono Giedraičių agrarinės reformos tarnyba

1991−1997 m.

43

Tarnybos potvarkiai veiklos klausimais, posėdžių protokolai. Tarnybos darbo patikrinimo aktai. Žemės ūkio įmonių turto aukcionų dokumentai, turto privatizavimo programos, ūkio išmokų paskaičiavimo dokumentai, registravimo žurnalai, pajų pasirašymo sutartys. Metų balansai.

1109

Utenos apskrities viršininko administracija

1995−2010 m.

2618

Apskrities viršininko įsakymai veiklos klausimais, dėl namų valdos ir žemės pardavimo, dėl kompensacijų išmokėjimo už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, sprendimų, išvadų pakeitimo ir panaikinimo, dėl sklypų padalinimo ir ribų patikslinimo, dėl žemės nuomos, dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo, jų registravimo žurnalai. Komisijų posėdžių protokolai, registracijų žurnalai. Susirašinėjimo dokumentai. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų žemės reformos darbams, ataskaitos, registracijos žurnalai, žemės reformos žemėtvarkos projektų patikrinimo aktai, registracijos žurnalai. Pareigybių sąrašai ir išlaidų sąmatos, metų statistinės ataskaitos, metų buhalterinės apyskaitos su priedais, registrai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1110

Anykščių darbo birža

1991−2009 m.

693

Darbo biržos direktoriaus įsakymai veikos klausimais, registracijos žurnalai. Trišalės komisijos posėdžių protokolai su priedais. Gyventojų užimtumo programos. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Etatų sąrašai, veiklos ataskaitos, išlaidų sąmatos, metų balansai ir apyskaitos su priedais, statistinės kadrų ataskaitos, ketvirčių ataskaitos apie ieškančius darbo, bedarbius ir pašalpų mokėjimą, apie bedarbius, turinčius papildomas užimtumo garantijas darbo rinkos programose, apie laisvas darbo vietas pagal profesijas, apie ieškančių darbo asmenų dalyvavimą darbo rinkos programose, apie išduotas paskolas bedarbiams savo verslui organizuoti, apie bedarbių mokymą, registracijos žurnalai. Valstybės kontrolės institucijų pareigūnų atliekamų patikrinimų registracijos žurnalai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1111

Zarasų darbo birža

1991−2009 m.

326

Darbo biržos nuostatai. Direktoriaus įsakymai veikos klausimais, registracijos žurnalai. Trišalės komisijos posėdžių protokolai su priedais. Gyventojų užimtumo programos. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Etatų sąrašai, veiklos ataskaitos, išlaidų sąmatos, metų balansai ir apyskaitos su priedais, statistinės kadrų ataskaitos, ketvirčių ataskaitos apie ieškančius darbo, bedarbius ir pašalpų mokėjimą, apie bedarbius, turinčius papildomas užimtumo garantijas darbo rinkos programose, apie laisvas darbo vietas pagal profesijas, apie ieškančių darbo asmenų dalyvavimą darbo rinkos programose, apie išduotas paskolas bedarbiams savo verslui organizuoti, apie bedarbių mokymą, registracijos žurnalai. Vidaus kontrolės komisijos dokumentai, registracijos žurnalai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1112

Molėtų darbo birža

1991−2009 m.

348

Darbo biržos nuostatai. Direktoriaus įsakymai veikos klausimais, registracijos žurnalai. Trišalės komisijos posėdžių protokolai su priedais. Gyventojų užimtumo programos. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Etatų sąrašai, veiklos ataskaitos, išlaidų sąmatos, metų balansai ir apyskaitos su priedais, statistinės kadrų ataskaitos, ketvirčių ataskaitos apie ieškančius darbo, bedarbius ir pašalpų mokėjimą, apie bedarbius, turinčius papildomas užimtumo garantijas darbo rinkos programose, apie laisvas darbo vietas pagal profesijas, apie ieškančių darbo asmenų dalyvavimą darbo rinkos programose, apie išduotas paskolas bedarbiams savo verslui organizuoti, apie bedarbių mokymą, registracijos žurnalai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1113

Ignalinos darbo birža

1991−2009 m.

254

Darbo biržos direktoriaus įsakymai veikos klausimais, registracijos žurnalai. Trišalės komisijos posėdžių protokolai su priedais. Gyventojų užimtumo programos. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Etatų sąrašai, veiklos ataskaitos, išlaidų sąmatos, metų balansai ir apyskaitos su priedais, metų suvestinės apie personalo formavimą ir mokymą, mėnesių ataskaitos apie ieškančius darbo, bedarbius ir pašalpų mokėjimą, apie bedarbius, turinčius papildomas užimtumo garantijas darbo rinkos programose, apie laisvas darbo vietas pagal profesijas, apie ieškančių darbo asmenų dalyvavimą darbo rinkos programose, apie išduotas paskolas bedarbiams savo verslui organizuoti, apie bedarbių mokymą, registracijos žurnalai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

- - -

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-02-15 14:26