J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. 8 674 74 975,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

2015 metai

Utenos apskrities archyvo nauji dokumentai fonduose

(pagal 2015 metų apskaitos duomenis)

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2015 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Fondo chronologinės ribos

Fondo apskaitos vienetų skaičius

Dokumentų apibūdinimas

1138

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

1991-2010 m.

292

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Tarybų, komisijų, komitetų posėdžių protokolai. Metų skyrių darbo planai. Perspektyviniai ligoninės metų darbo planai. Valstybinės vaistų kontrolės tarybos, valstybinio medicininio audito inspekcijos, teritorinės ligonių kasos patikrinimų dokumentai. Patalogoanotominių skrodimų protokolai. Pacientų pomirtinio tyrimo skyrimo aktai. Vaikų mirčių priežasčių nagrinėjimo komisijos aktai. Biopsijos registracijos knygos. Etatų sąrašai. Metų statistinės ataskaitos. Metų finansinės atskaitomybės dokumentai. Metų pajamų-išlaidų sąmatos. Finansinės-ūkinės veiklos dokumentų revizijos aktai. Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos komiteto protokolai.

1139

Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius

1997−2010 m.

68

Vedėjo (skyriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus nuostatai. Skyriaus susirinkimų ir posėdžių protokolai. Skyriaus metų strateginės veiklos planai. Skyriaus metų veiklos finansinės ataskaitos, statistinės ataskaitos. Metų ataskaitos apie žemės paskirstymą pagal žemės naudotojų grupes ir žemės naudmenas. Mažų karjerų pasai ir jų registras. Leidimų įveisti mišką ne miško žemėje išdavimo procedūros registras, išduotų leidimų įveisti mišką ne miško žemėje registras. Išvadų dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų papildymų tinkamumo teikti apskrities viršininkui tvirtinti apskaitos registras.

1140

Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Utenos rajono žemėtvarkos skyrius

1997−2010 m.

188

Vedėjo (skyriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus nuostatai. Skyriaus susirinkimų ir posėdžių protokolai. Skyriaus metų biudžeto išlaidų sąmatos ir išlaidų sąmatos vykdymo balansai. Skyriaus etatų sąrašai. Prašymų, išduotų leidimų įveisti mišką ne miško žemėje registras. Žemės reformos lėšų panaudojimo dokumentai. Pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų registracijos žurnalas. Komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktų įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti pasiūlymai, komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai. Išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinių perdavimo nuosavybėn neatlygintinai registravimo žurnalai (registrai). Skyriaus tikrinimo aktai, pažymos ir jų registravimo žurnalai.

1141

Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius

1997−2010 m.

353

Vedėjo (skyriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus nuostatai. Skyriaus posėdžių protokolai ir jų registras. Skyriaus metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai. Komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems dokumentams nagrinėti pasiūlymai, komisijos posėdžių protokolai. Sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo išdavimo registracijos žurnalai. Išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinių perdavimo nuosavybėn neatlygintinai registravimo žurnalai (registrai). Žemės reformos fondo lėšų panaudojimo bylos. Skyriaus tikrinimo aktai, pažymos ir jų registras.

1142

Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Ignalinos rajono žemėtvarkos skyrius

1997−2009 m.

108

Vedėjo (skyriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus metų veiklos buhalterinės apyskaitos ir finansinės ataskaitos (balansai). Metų skyriaus išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai. Komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti pasiūlymai.

1143

Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Anykščių rajono žemėtvarkos skyrius

1997−2009 m.

99

Vedėjo (skyriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus metų strateginės veiklos planai. Skyriaus metų veiklos finansinės ataskaitos (balansai), išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai. Metinės ataskaitos apie žemės paskirstymą pagal žemės naudotojų grupes ir žemės naudmenas. Pažymų apie privačios žemės sklypų įregistravimą valstybinio žemės kadastro duomenų registrą, išduotų žemės sandoriams sudaryti, registravimo žurnalai. Valstybės vienkartinių išmokų  bei kitų tikslinių kompensacijų, panaudotų perkant žemę, apskaitos žurnalai. Žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių registracijos žurnalai. Išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinių perdavimo nuosavybėn neatlygintinai registravimo žurnalai.

1144

Anykščių rajono

agrarinės reformos tarnybos

1991-1997 m.

404

Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų agrarinės reformos tarnybos posėdžių protokolai. Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo programos, aukcionų dokumentai. Žemės ūkio išmokų, išduotų piliečiams, paskaičiavimo dokumentai, registravimo žurnalai. Tikslinių kompensacijų, išmokėtų piliečiams, registravimo žurnalai. Asmeninio ūkio žemės faktinio naudojimo suvestinės. Tarybų darbo patikrinimo aktai. Tarybų metų išlaidų sąmatų vykdymo balansai.

1145

Valstybės įmonė Utenos miškų urėdija

1990-2010 m.

282

Miškų urėdo gamybinės veiklos įsakymai. Kolektyvinės sutartys. Metų veiklos planai. Metų balansai, valstybinio socialinio draudimo lėšų ketvirčių finansinės apyskaitos, etatų sąrašai. Medžiojamų žvėrių ir paukščių apskaitos metinės apyskaitos. Miško kultūrų ir paramos savaiminiam apžėlimui projektai. Metų miško kultūrų, daigyklų, medelynų techninio priėmimo inventorizacijos aktai, apskaitos žiniaraščiai. Miško kultūrų apskaitos knygos. Miško sėklų apskaitos knygos. Miško pažaidų apskaitos knygos. Priešgaisrinės miškų apsaugos dokumentai. Miško gaisrų  apskaitos knygos. Plynų kirtimo biržių ir tarpinio naudojimo kirtimų knygos. Ūkinės finansinės veiklos patikrinimo aktai.

 

 

- - -

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2016-01-05 11:28