Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 [ Paslaugos aprašymas atsisiųsti pdf formatu ]

[ Paslaugos aprašymas Lietuvos paslaugų kataloge ]

 

Paslaugos pavadinimas:

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

Paslaugos kodas:

PAS278

Paslaugos versija:

16

Paslaugos teikimo periodas:

Nuo 2017-03-13

Paslaugos gavėjai:

Fiziniams ir juridiniams asmenims

Paslaugos tipas:

Ne el. būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas:

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams gauti pažymas, dokumentų kopijas, patvirtinančias su darbo santykiais susijusius faktus, asmens šeimos sudėtį ir gyvenamąją vietą, asmens atžvilgiu teisminės institucijos priimtus sprendimus (dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo ir kt.), asmens turėtą turtą, asmens sandorį (pirkimo-pardavimo, privatizavimo, dovanojimo, perleidimo ir kt.), notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus (sudarytus testamentus, paveldėjimo bylas), kitus juridinius faktus, iš Vilniaus regioniniame valstybės archyve (toliau – Archyvas) saugomų Vilniaus ir Utenos apskričių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų.

Prašymas išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus, pateikiamas raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais vilnius@archyvai.lt, utena@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, per E. pristatymo sistemą. Pateiktas prašymas turi būti pasirašytas. Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu būdu, Archyvo direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Paslaugos rezultatas:

Parengtas atsakymas (pažyma, raštas, patvirtinta dokumento kopija).

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą:

˗            Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

˗            Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

˗            Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

˗            Lietuvos Respublikos notariato įstatymas;

˗            Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

Dokumentų naudojimo skyrius, Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja Daiva Radzevičiūtė, tel. +370 658 89464,

el. p. daiva.radzeviciute@archyvai.lt

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Jūratė Petrauskienė, tel. +370 658 89470,

el. p. jurate.petrauskiene@archyvai.lt

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyriausioji specialistė Sigita Sadaunikienė, tel. +370 674 74975, el. p. sigita.sadaunikene@archyvai.lt

Paslaugos vadovas:

Vilniaus regioninio valstybės archyvo direktorius Virgilijus Morosas, tel. +370 683 39454,

el. p. virgilijus.morosas@archyvai.lt

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vedėjas Gediminas Šeštokas, tel. +370 698 87690,

el. p. gediminas.sestokas@archyvai.lt (Archyvo Utenos filiale)

Paslaugos grupės ir pogrupiai:

- pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas;

- kitos paslaugos.

Gyvenimo atvejai:

- įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą;

- išėjus į pensiją;

- norint gauti pažymą;

- kita.

Paslauga mokama:

Taip

Paslaugos suteikimo kaina:

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. ĮV-377 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys (mokėjimo rekvizitai):

Gavėjo pavadinimas – Vilniaus regioninis valstybės archyvas;

Gavėjo kodas – 193171427;

Gavėjo bankas – „Swedbank“ AB;

Gavėjo sąskaita – LT857300010002462326.

Paslaugos iniciavimo forma:

Paslaugos gavėjas raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą (O. Milašiaus g. 23, Vilnius, 102 kabinetas arba J. Basanavičiaus g. 114, Utena, 4 aukštas, 2 kabinetas), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais vilnius@archyvai.lt, utena@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, per E. pristatymo sistemą pateikia nustatytos formos arba laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir duomenys, reikalingi dokumentų paieškai atlikti, kreipiantis dėl:

˗            su darbo santykiais susijusių faktų (2 priedas): darbovietės pavadinimas, darbovietės adresas, eitos pareigos, darbo laikotarpis, kiti prašymo formoje nurodyti reikalingi duomenys;

˗            asmens šeimos sudėties ir gyvenamosios vietos (3 priedas): gyvenamoji vieta, asmenų vardai ir pavardės, kiti prašymo formoje nurodyti reikalingi duomenys;

˗            asmens atžvilgiu teisminės institucijos priimto sprendimo (4 priedas): sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, sprendimo data, ieškovas ir atsakovas, sprendimo objektas;

˗            asmens sandorio (5 priedas): sandorį sudariusių asmenų vardai ir pavardės, pavadinimai, sandorio sudarymo vieta, data, registro numeris, objekto pavadinimas;

˗            testamento (6, 7 priedai): testatoriaus vardas ir pavardė, tėvo vardas, gimimo metai, testamento sudarymo vieta, data, registro numeris ir testatoriaus mirties liudijimas (jei kreipiasi įpėdinis);

˗            paveldėjimo bylos, liudijimo (8, 9 priedai): įpėdinio vardas ir pavardė, mirusiojo vardas ir pavardė, tėvo vardas, mirusiojo paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta, mirties data, paveldėjimo (nuosavybės) liudijimo data, registro numeris, išdavimo vieta;

˗            asmens turėto turto (10 priedas): turto buvimo vieta, savininkų vardai ir pavardės, tėvų vardai, turto pobūdis ir kiti prašymo formoje nurodyti duomenys;

˗            sprendimo (11 priedas): sprendimą priėmusios įstaigos pavadinimas, sprendimo data ir numeris, sprendimo objektas ir subjektas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- nustatytos arba laisvos formos pasirašytas prašymas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir duomenys dėl reikalingų dokumentų paieškos;

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu;

- atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas, ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu;

- testatoriaus mirties liudijimas arba jo kopija (jei kreipiamasi dėl testamento kopijos išdavimo, testamento galiojimo);

- kiti dokumentai, įrodantys asmens vardo ar pavardės pasikeitimą, nuosavybės teisę.

Pastabos:

Paslauga galutinė.

 

Jei priėjimą prie dokumentų riboja įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti norminiai teisės aktai, paslaugos gavėjas apie tai informuojamas nurodant priežastį.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas ir schema (1 priedas):

1. Paslaugos gavėjas pateikia pasirašytą prašymą raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais vilnius@archyvai.lt, utena@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, per E. pristatymo sistemą;

2. Paslaugos gavėjas iš anksto apmoka už paslaugą;

3. Paslaugos teikėjas, gavęs paslaugos gavėjo prašymą ir apmokėjimą už paslaugą, atlieka Archyve dokumentų paiešką;

4. Paslaugos teikėjas Archyve saugomų dokumentų pagrindu parengia atsakymą;

5. Paslaugos gavėjui pateikiamas atsakymas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė:

Paslauga suteikiama per 1, 3, 5, 10, 20 darbo dienų, iš anksto apmokėjus už Archyvo teikiamą mokamą paslaugą pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. ĮV-377 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo“. Archyvo direktorius gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą, atsižvelgęs į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMOS

 

 

 

 

Norint peržiūrėti didesnį schemos vaizdą, spausti ant paveiksliuko.

 

 - - - 

 

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2021-03-16 07:39