Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

[ Paslaugos aprašymas Lietuvos paslaugų kataloge ]

 

Viešosios paslaugos duomenys

Paslaugos pavadinimas:

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

Paslaugos kodas:

PAS32720

Paslaugos versija:

4

Paslaugos teikimo periodas:

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai:

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais, Fiziniams asmenims verslo tikslais, Juridiniams asmenims verslo tikslais, Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas:

Ne el. būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas:

Vilniaus regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų kopijų teikimas asmenims susipažinti Archyvo skaityklose: Archyve (O. Milašiaus g. 23, Vilnius, 111 kabinetas); Archyvo Utenos filiale (J. Basanavičiaus g. 114, Utena; 4 aukštas, 2 kabinetas). Archyvo skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu arba elektroniniais ryšiais ([email protected]). Skaitytojai kiekvienais kalendoriniais metais registruojami iš naujo. Skaitytojams skaitykloje pateikiamos turimos dokumentų paieškos priemonės. Pageidaujamus dokumentus skaitytojai gali užsakyti per IAPS arba skaityklos darbuotojui pateikęs rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais ([email protected]) ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją. Skaitytojo rašytiniu prašymu teikiamos mokamos dokumentų kopijavimo, skaitmeninimo ir kitos paslaugos.

Paslaugos rezultatas:

Asmenims susipažinti pateikti dokumentai ar jų kopijos

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą:

˗            Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

˗            Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

˗            Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

Vilniaus regioninio valstybės archyvo skaitykla

(O. Milašiaus g. 23, Vilnius, 111 kabinetas):

Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Tamašauskienė, tel. +370 674 53761,

el. p. [email protected], [email protected] .

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo skaitykla

(J. Basanavičiaus g. 114, Utena, 4 aukštas, 2 kabinetas):

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyriausioji specialistė Sigita Sadaunikienė, tel. +370 674 74975,

el. p. [email protected] .

Paslaugos vadovas:

Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja Daiva Radzevičiūtė,

tel. +370 658 89464, el. p. [email protected] (Archyve Vilniuje)

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vedėjas Gediminas Šeštokas, tel. +370 698 87690,

el. p. [email protected] (Archyvo Utenos filiale)

Paslaugos grupės ir pogrupiai:

Kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai:

Kita

Paslauga mokama:

Ne

Paslaugos iniciavimo forma:

Per Integralią administracinių paslaugų sistemą arba pateikę rašytinius prašymus ir dokumentų užsakymo lapus. Prašymo susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais ir dokumentų užsakymo lapo formos, kita skaitytojui aktuali informacija pateikiama Archyvo skaityklose darbo laiku ir interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/vaa_paslaugos/vaa_skaityklos.html .

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

˗ prašymas susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais (kreipiantis į Archyvą pirmą kartą tais metais);

˗ dokumentų užsakymo lapas;

˗ asmens tapatybę liudijantis dokumentas, kuris patikrinus grąžinamas.

Pastabos:

Paslauga galutinė.

 

Jei užsakymas išduoti dokumentus negali būti vykdomas (priėjimą prie dokumentų riboja įstatymai, dokumentai nesutvarkyti, yra blogos fizinės būklės ar dėl kitų priežasčių), skaitytojas apie tai informuojamas nurodant priežastį.

 

Skaitytojas, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakyme Nr. ĮV-377 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyta tvarka sumokėjęs už kopijavimo paslaugas, gali užsisakyti pagaminti dokumentų analogines ir skaitmenines kopijas. Mokestis už suteiktas paslaugas gali būti sumokėtas Archyve arba pavedimu į Archyvo sąskaitą:

Gavėjas – Vilniaus regioninis valstybės archyvas;

Gavėjo kodas – 193171427;

Gavėjo bankas – „Swedbank", AB;

Gavėjo sąskaita – LT857300010002462326.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo per IAPS ar raštu pateikia prašymą susipažinti su valstybės archyve saugomais dokumentais (kreipiantis į Archyvą pirmą kartą tais metais);

2. Asmuo per IAPS ar raštu pateikia dokumentų užsakymo lapą Archyvo skaityklos darbuotojui;

3. Skaityklos darbuotojas užsako bylas iš Archyvo saugyklų;

4. Archyvo saugyklų darbuotojas pateikia bylas skaityklos darbuotojams;

5. Skaityklos darbuotojas pateikia bylas asmeniui per 6 darbo valandas nuo užsakymo registravimo laiko arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną ir sutartu laiku;

6. Asmuo susipažįsta su dokumentais, gali užsakyti pagaminti (patvirtinti) dokumentų kopijas, gali prašyti leisti fotografuoti dokumentus;

7. Asmuo, susipažinęs su dokumentais, grąžina bylas skaityklos darbuotojui;

8. Skaityklos darbuotojas grąžina bylas Archyvo saugyklų darbuotojams.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė:

Dokumentai į skaityklą išduodami ne vėliau kaip per 6 darbo valandas (nuo užsakymo registravimo laiko) arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną ir sutartu laiku. Ši informacija užfiksuojama IAPS arba dokumentų užsakymo lape. Jei nurodytąją dieną ar sutartu laiku išduoti dokumentų nėra galimybės, dokumentai išduodami kitą skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną ir kitu sutartu laiku. Dokumentai, kuriuose yra specialiųjų kategorijų asmens duomenų, gali būti išduodami ir vėliau nei per 6 darbo valandas.

 

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant viešąją paslaugą „Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti“, sekos schema

 

 

- - -

 

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2022-03-29 14:25