Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Irena Krejerienė

2019-01-01

           

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                                    

 • vykdo Archyvo finansinių dokumentų išankstinę ir einamąją finansų kontrolę Finansų kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka;
 • dalyvauja Archyvo biudžeto formavimo procese, rengia programų sąmatų projektus, apskaičiuoja Archyvo asignavimų poreikį Archyvo uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, teikia siūlymus dėl gautų asignavimų naudojimo prioritetų, atlieka biudžeto planavimo dokumentų finansinę kontrolę;
 • kontroliuoja, kad racionaliai, taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojami Archyvo darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
 • kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja iš atsakingų asmenų, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos;
 • kontroliuoja grynųjų pinigų judėjimą kasoje;
 • kontroliuoja kasos knygos tinkamą tvarkymą;
 • atlieka Archyvo materialinių vertybių apskaitos ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
 • rengia Archyvo finansų valdymą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) parengtos taikytinos Archyvo apskaitos politikos;
 • teikia NBFC Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos, kitą NBFC pagal kompetenciją prašomą informaciją;
 • dalyvauja atliekant inventorizaciją, rengia inventorizavimo aprašus;
 • teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;
 • nustato Archyvo turto likvidacinę vertę, liekamųjų medžiagų vertę, tikrąją vertę VSAFAS nurodytais atvejais;
 • parengia ir pasirašo Archyvo turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;
 • teikia informaciją NBFC apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
 • užtikrina ir atsako už Archyvo apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą;
 • įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į Archyvo turimas informacines paieškos sistemas;
 • įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į Elektroninio archyvo informacinės sistemos aprašų modulį;
 • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja Archyvo parengtus dokumentų projektus;
 • teikia Archyvo metiniam veiklos planui ir ataskaitoms reikalingus duomenis;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, Lietuvos archyvų veiklą;
 • išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, išankstinę finansų kontrolę ir atskaitomybę, valstybės biudžeto lėšų planavimą, mokesčių administravimą;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti oficialių dokumentų įforminimo ir rengimo reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer programa, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), standartizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimus).

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 12:41