Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Edvin Kolba

2019-01-01

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

 

 •  tikrina Vilniaus regioniniam valstybės archyvui (toliau – Archyvas) perduodamų saugoti dokumentų kiekį, fizinę būklę, perdavimo akte ir bylų apyrašuose nurodytų duomenų faktinį atitikimą, rengia priimtiems dokumentų fondams topografines korteles;
 •  tvarko priimtus į Archyvą saugoti netvarkytus dokumentus, pertvarko Archyve saugomus fondus;
 •  tikrina Archyve saugomų rašytinių dokumentų kiekį ir būklę;
 •  numeruoja ir pernumeruoja bylų lapus;
 •  užrašo patvirtintus apskaitos duomenis (šifrus) ant bylų ir dėžučių;
 •  sudeda dokumentus (bylas) į dėžutes ir Archyvo saugyklų lentynas;
 •  įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į Archyvo turimas informacijos paieškos sistemas;
 •  tvarko Elektroninio archyvo informacinės sistemos aprašų modelyje dokumentų aprašus: papildo naujais, atnaujina esamus;
 •  teikia duomenis Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus (toliau – DSIA skyrius) veiklos ataskaitų rengimui;
 •  dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 •  Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 •  vykdo kitus su Archyvo ir DSIA skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, DSIA skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

 

 Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu).

 

- - -

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 13:43