Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Jūratė Petrauskienė

2019-01-01

   

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:                                    

 

 • priima Vilniaus regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) interesantus, jų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos;
 • rengia ir siunčia interesantams apmokėjimo už Archyvo mokamų paslaugų teikimą dokumentus;
 • teikia informaciją asmenims apie Archyvo teikiamas paslaugas, valstybės archyvuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose saugomus dokumentus;
 • peržiūri Archyve gautus dokumentus, juos, jei reikia, skaitmenina, registruoja bei priskiria byloms dokumentų valdymo sistemoje ir pateikia Archyvo vadovybei, su Archyvo vadovybės rezoliucija įteikia juos vykdytojams;
 • patikrina, ar Archyvo parengti ir siunčiami dokumentai įforminti pagal teisės aktuose nustatytus oficialių dokumentų įforminimo ir rengimo bendruosius reikalavimus, grąžina vykdytojams taisyti neteisingai įformintus dokumentus, registruoja siunčiamus dokumentus, parengia juos išsiuntimui ir išsiunčia adresatams, Archyve likusį egzempliorių priskiria bylai pagal dokumentacijos planą;
 • tvarko Archyvo korespondenciją, oficialų elektroninį paštą, persiunčia gautus oficialius pranešimus Archyvo direktoriui;
 • kaupia ir tvarko duomenis apie likviduotų įstaigų ir įmonių dokumentus personalo klausimais bei šių dokumentų saugotojus;
 • administruoja Archyvo dokumentų valdymo sistemą, Elektroninio archyvo informacinę sistemą, kitas Archyvo informacines sistemas;
 • Archyvo direktoriui pavedus, skelbia aktualią informaciją Archyvo interneto svetainėje, rengia ir platina informaciją Archyvo viduje;
 • teikia Archyvo metiniam veiklos planui, veiklos ataskaitoms reikalingus duomenis;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį humanitarinių, socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, valstybės archyvų veiklą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo įstaigose, informacijos teikimą ir saugojimą;
 • žinoti valstybės archyvuose saugomų dokumentų sudėtį;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 12:40