Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Justinas Žakauskas

2019-01-01

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • tvarko priimtus į Archyvą saugoti netvarkytus dokumentus ir įrašo juos į apskaitos dokumentus;
 • pertvarko Archyve saugomus fondus;
 • tikrina Archyve saugomų rašytinių dokumentų kiekį ir būklę;
 • įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į Archyvo turimas informacijos paieškos sistemas;
 • atlieka Archyve saugomų vaizdo ir garso dokumentų profilaktiką;
 • priima archyvinius dokumentus skaitmeninti ir kopijuoti, paruošia juos darbui ir užtikrina jų saugumą;
 • gamina skaitmenines ir analogines kopijas (skenuoja, fotografuoja, kopijuoja) iš Archyve saugomų dokumentų;
 • tvarko sukurtas archyvinių dokumentų skaitmenines kopijas: redaguoja skaitmeninius vaizdus (koreguoja vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą) ir atlieka kitus vaizdo koregavimo darbus;
 • vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių vaizdų kokybę;
 • tikrina, ar dokumento skaitmeninio varianto struktūra atitinka dokumento originalo struktūrą;
 • išsaugo skaitmeninius vaizdus JPEG, TIFF formatuose, konvertuoja juos į įvairius kitus galimus formatus;
 • įrašo skaitmeninius vaizdus į laikmenas;
 • įkelia skaitmeninių vaizdų turinį į EAIS;
 • baigus darbą užpildo užsakymo formą ir grąžina dokumentus;
 • prižiūri darbui naudojamus skaitmeninimo ir kopijavimo aparatus;
 • teikia duomenis DSIA skyriaus veiklos ataskaitų rengimui;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo ir DSIA skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, DSIA skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

 

 Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių, socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, skaitmeninimo darbų patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;
 • mokėti kvalifikuotai atlikti skaitmeninimo darbus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, vaizdų redagavimo programomis).

 

 - - -

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 13:45