Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Stanislava Peleckienė

2019-01-01

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

                              

 • priima Archyvo skaitytojų, Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) užsakymus dokumentams (byloms) gauti;
 • išduoda dokumentus (bylas) iš saugyklų Archyvo skaitytojams, Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, grąžintus dokumentus (bylas) sudeda į lentynas saugyklose;
 • pildo dokumentų (bylų) išdavimo į archyvo skaityklą ir jų grąžinimo žurnalą;
 • pildo dokumentų (bylų) išdavimo archyvo darbuotojams ir jų grąžinimo žurnalą;
 • priima valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių (toliau – įstaigos) perduodamus dokumentus į Archyvą saugojimui, atlieka priimamų dokumentų kiekio ir būklės tikrinimą;
 • užrašo byloms patvirtintus jų apskaitos duomenis;
 • sudeda dokumentus (bylas) į dėžutes;
 • užrašo bylų apskaitos duomenis ant dėžučių;
 • priimtus iš įstaigų į Archyvą saugojimui dokumentus (bylas) sudeda į Archyvo saugyklų lentynas;
 • perkelia dokumentų fondus Archyvo saugyklose;
 • pildo dokumentų fondams topografines korteles;
 • atlieka Archyve saugomų dokumentų kiekio ir būklės tikrinimą, nustatyta tvarka įformina tikrinimo rezultatus;
 • numeruoja ir pernumeruoja bylų lapus;
 • teikia duomenis DSIA skyriaus vedėjui apie nerastas, pažeistas pelėsio ir išardytas bylas;
 • atlieka pažeistų dokumentų lapų pataisymus - klijuoja suplyšusius, išplyšusius lapus, įriša juos;
 • darbo dienomis atlieka saugyklų mikroklimato parametrų stebėjimą, registruoja juos;
 • teikia duomenis DSIA skyriaus veiklos ataskaitų rengimui;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo ir DSIA skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, DSIA skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, valstybės archyvų veiklą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų priėmimą, saugojimą, išdavimą naudojimui, saugyklų įrengimą;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų įforminimo ir rengimo reikalavimus.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 13:48