Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Rimanta Kriugiškienė

2019-01-01

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • priima valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių (toliau – įstaigos) perduodamus dokumentus į Archyvą saugojimui, atlieka priimamų dokumentų kiekio ir būklės tikrinimą;
 • užrašo byloms patvirtintus jų apskaitos duomenis;
 • sudeda dokumentus (bylas) į dėžutes;
 • užrašo bylų apskaitos duomenis ant dėžučių;
 • priimtus iš įstaigų į Archyvą saugojimui dokumentus (bylas) sudeda į saugyklų lentynas;
 • perkelia, esant reikalui, dokumentų fondus saugyklose;
 • pildo dokumentų fondų topografiją;
 • atlieka saugomų dokumentų kiekio ir būklės tikrinimą, nustatyta tvarka įformina tikrinimo rezultatus;
 • numeruoja ir pernumeruoja bylų lapus;
 • teikia duomenis filialo vedėjui apie nerastas, pažeistas pelėsio ir išardytas bylas;
 • atlieka pažeistų dokumentų lapų pataisymus – klijuoja suplyšusius, išplyšusius lapus, įriša juos.
 • darbo dienomis atlieka saugyklų mikroklimato parametrų stebėjimą, registruoja juos;
 • skaitmenina Archyve saugomus dokumentus;
 • įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į informacines dokumentų paieškos sistemas;
 • teikia filialo vedėjui Archyvo metiniam veiklos planui, veiklos ataskaitoms reikalingus duomenis;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo ir filialo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, filialo vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, informacijos teikimą ir saugojimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų priėmimą, tvarkymą, saugojimą, išdavimą naudojimui, saugyklų įrengimą;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, spręsti pavestas užduotis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

- - -  

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 14:25