Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Dokumentų naudojimo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

 

 • užtikrinti asmenų poreikių, susijusių su atitinkamus juridinius faktus patvirtinančių dokumentų paieška, tenkinimą;

 • užtikrinti prieigą prie Vilniaus regioniniame valstybės archyve (toliau - Archyvas) saugomų įvairių formų dokumentų ir teikti juos naudoti;
 • skatinti visuomenės domėjimąsi Archyve saugomu valstybės dokumentiniu paveldu, jį tirti ir populiarinti.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

 • nagrinėja asmenų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos, Archyve saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

 • teikia informaciją asmenims apie Archyve saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;

 • nustatytąja tvarka teikia asmenims susipažinti Archyve saugomus dokumentus ar jų kopijas Archyvo skaitykloje, konsultuoja skaitytojus Archyve saugomų dokumentų paieškos klausimais, informuoja apie taikomus ribojimus, teikia dokumentų paieškos priemones, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas;

 • populiarina Archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes;

 • įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į informacijos paieškos priemones ir sistemas;

 • teikia pasiūlymus teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu ir naudojimu, projektams;

 • teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pasiūlymus dėl Archyvo naudojamų informacinių sistemų tobulinimo;

 • pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;

 • teikia Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

 • rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

 • pagal kompetenciją dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje, atstovauja Archyvui kitose valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių įstaigose;

 • pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas, vykdo Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo pavedimus.

 

- - -

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-05-28 08:29