Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Doumentų valdymo priežiūros skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

 

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

 

 • dalyvauti formuojant dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities politiką ir ją įgyvendinti;

 • užtikrinti priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies kaupimą Vilniaus regioniniame valstybės archyve (toliau – Archyvas).

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

 • pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytų dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo Archyvui priskirtose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse (toliau – įstaigos) priežiūrą;

 • atlieka Archyvui priskirtų įstaigų dokumentų valdymo ir archyvų būklės patikrinimus;

 • duoda privalomus nurodymus įstaigoms, perduodančioms dokumentus į Archyvą;

 • konsultuoja Archyvui priskirtų įstaigų darbuotojus dokumentų valdymo, naudojimo ir perdavimo valstybės archyvams klausimais, pagal kompetenciją teikia jiems metodinę pagalbą;

 • sprendžia įstaigų, perduodančių dokumentus į Archyvą, veiklos dokumentų vertės ekspertizės ir dokumentų saugojimo terminų klausimus;

 • vertina ir teikia Archyvo direktoriui derinti įstaigų, perduodančių dokumentus į Archyvą, pateiktus apskaitos dokumentus ir jų duomenis;

 • tvarko įstaigų dokumentų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūros bylas;

 • organizuoja įstaigų veiklos dokumentų perdavimą Archyvui;

 • rengia seminarus dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;

 • teikia pasiūlymus teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu ir naudojimu, projektams;

 • teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių valstybės archyvams nuolat saugomus ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus, sąrašo papildymo ir patikslinimo;

 • teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų išliekamąją vertę turinčiais veiklos dokumentais;

 • teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pasiūlymus dėl Elektroninio archyvo informacinės sistemos tobulinimo;

 • pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;

 • konsultuoja Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais, teikia jiems informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

 • rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

 • pagal kompetenciją dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje, atstovauja Archyvui kitose įstaigose;

 • pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas, vykdo Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo pavedimus.

 

- - -

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-05-28 08:26